Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6717
Title: Đánh giá tính thống nhất giữa Bộ luật hình sự năm 2015 với Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 và những đề xuất
Authors: Đào, Lệ Thu
Keywords: Bộ luật hình sự
Luật
Phòng, chống tham nhũng
Tính thống nhất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 02 .- Tr.71-81
Abstract: Bài viết phân tích sự cần thiết, nội dung và yêu cầu cơ bản của việc đánh giá tính thống nhất giữa Bộ luật hình sự năm 2015 với Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra đánh giá cụ thể về những nội dung đã bảo đảm tính thống nhất cũng như những điểm thiếu nhất quán cả về nội dung điều chỉnh và kĩ thuật văn bản của hai đạo luật này; đưa ra những đề xuất hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 và Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 từ góc độ bảo đảm tính thống nhất giữa hai đạo luật này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6717
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.45 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.