Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6717
Nhan đề: Đánh giá tính thống nhất giữa Bộ luật hình sự năm 2015 với Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 và những đề xuất
Tác giả: Đào, Lệ Thu
Từ khoá: Bộ luật hình sự
Luật
Phòng, chống tham nhũng
Tính thống nhất
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Luật học;Số 02 .- Tr.71-81
Tóm tắt: Bài viết phân tích sự cần thiết, nội dung và yêu cầu cơ bản của việc đánh giá tính thống nhất giữa Bộ luật hình sự năm 2015 với Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra đánh giá cụ thể về những nội dung đã bảo đảm tính thống nhất cũng như những điểm thiếu nhất quán cả về nội dung điều chỉnh và kĩ thuật văn bản của hai đạo luật này; đưa ra những đề xuất hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 và Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 từ góc độ bảo đảm tính thống nhất giữa hai đạo luật này.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6717
ISSN: 0868-3522
Bộ sưu tập: Luật học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_7.45 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.