Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6774
Title: Tác động của chính sách giao đất, giao rừng đối với người dân tái định cư thủy điện Sơn La ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
Authors: Nguyễn, Ngọc Thanh
Keywords: Chính sách
Giao đất
Giao rừng
Tái định cư
Người Thái
Thủy điện Sơn La
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 02 .- Tr.36-45
Abstract: Chính sách giao đất, giao rừng gắn với dự án tái định cư thủy điện Sơn La được thực hiện ở vùng người Thái, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã bước đầu góp phần ổn định đời sống, sản xuất của người dân sau tái định cư. Đồng thời, vấn đề giao đất, giao rừng ở các điểm tái định cư cũng tác động đến công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên nơi đây. Tuy nhiên, kết quả triển khai chính sách vẫn còn một số hạn chế, bất cập, như tiến trình giao đất, giao rừng kéo dài, một số điểm vẫn còn thiếu đất sản xuất. Việc chuyển đổi giống cây trồng và thủy sản ở một số xã chưa hiệu quả, hoạt động buôn bán, nuôi trồng thủy sản, du lịch cộng đồng… vẫn là mới ở vùng người Thái tái định cư, gây ra khó khăn cho sự ổn định sinh kế giai đoạn hậu tái định cư.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6774
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_676.65 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.