Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6784
Title: Việt Nam với Tuyên ngôn thế gới về quyền con người
Authors: Chu, Hồng Thanh
Keywords: Quyền con người
Tuyên ngôn toàn thế giới
Việt Nam
Pháp luật về Quyền con người
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Pháp luật về Quyền con người;Số 01 .- Tr.08-14
Abstract: Tuyên ngôn thế giới về quyền con người đã trải qua 70 năm thử thách, là văn kiện quốc tế lớn có tầm ảnh hưởng sâu rộng toàn cầu, có giá trị lịch sử, văn hóa, nhân văn sâu sắc. Không chỉ là văn kiện chính trị pháp lý lớn, kể từ khi ra đời, Tuyên ngôn thế giới về quyền con người còn là nguồn cảm hứng bất tận cho các hoạt động bảo đảm và thúc đẩy quyền con người ở mỗi quốc gia và trên toàn thế giới. Là thành viên tích cực của Liên hợp quốc và của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã nhận thức rõ các yêu cầu và nội dung của Tuyên ngôn thế giới về quyền con người, ngày càng hoàn thiện thể chế và thiết chế để hiện thực hóa các quyền con người trong sự nghiệp đổi mới đất nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6784
Appears in Collections:Pháp luật về Quyền con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.83 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.