Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6807
Title: Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân – Bước ngoặt trong thúc đẩy, bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay
Authors: Tường, Duy Kiên
Keywords: Quyền con người
Chương trình giáo dục
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Pháp luật về Quyền con người;Số 01 .- Tr.32-38
Abstract: Ngày 5 tháng 9 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1309/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “ Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân”. Đây là sự kiện chính trị, pháp lý đặc biệt quan trọng nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong giai đoạn mới, đồng thời thực hiện cam kết, trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam trước cộng đồng quốc tế về thúc đẩy giáo dục quyền con người. Việc đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân – đánh dấu bước ngoặt không chỉ thay đổi về nhận thức mà còn bằng hành động thực tiễn nhằm thúc đẩy tôn trọng và bảo vệ quyền con người ở Việt Nam lên tầm cao mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6807
Appears in Collections:Pháp luật về Quyền con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.54 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.