Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6818
Nhan đề: KHẢO SÁT SỰ ẢNH HƢỞNG CỦA NGUỒN NITROGEN, KHOÁNG VI LƢỢNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH QUẢ THỂ VÀ SINH TỔNG HỢP POLYSACCHARIDE CỦA NHỘNG TẰM THẢO (Cordyceps militaris)
Tác giả: Trần, Nhân Dũng
Phạm, Thị Thùy Dương
Nguyễn, Tường vI
Từ khoá: Vi sinh vật
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6818
Bộ sưu tập: Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.