Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68314
Title: 1 B1600116 Khảo sát ảnh hưởng của điện trường Trái Đất đến bức xạ điện từ phát ra từ cơn mưa hạt bằng MGMR3D và CoREAS Nguyễn Hữu Phước Trịnh Thị Ngọc Gia Trong luận văn này, tôi trình bày cơ sở lý thuyết về “cơn mưa hạt”, sự phân cực của bức xạ điện từ trong cơn mưa hạt ở điều kiện thời tiết thường và giông bão. Giới thiệu hai mô phỏng MGMR3D và CoREAS. MGMR3D được sử dụng để tối ưu hóa các tham số Stokes thể hiện sự ảnh hưởng của điện trường Trái Đất đến bức xạ điện từ phát ra từ cơn mưa hạt và so sánh với kết quả của CoREAS. Vẽ và phân tích đồ thị tham số Stokes của hai mô phỏng.
Authors: Trịnh, Thị Ngọc Gia
Nguyễn, Hữu Phước
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trong luận văn này, tôi trình bày cơ sở lý thuyết về “cơn mưa hạt”, sự phân cực của bức xạ điện từ trong cơn mưa hạt ở điều kiện thời tiết thường và giông bão. Giới thiệu hai mô phỏng MGMR3D và CoREAS. MGMR3D được sử dụng để tối ưu hóa các tham số Stokes thể hiện sự ảnh hưởng của điện trường Trái Đất đến bức xạ điện từ phát ra từ cơn mưa hạt và so sánh với kết quả của CoREAS. Vẽ và phân tích đồ thị tham số Stokes của hai mô phỏng.
Description: 56 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68314
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.241.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.