Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6854
Title: Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ cua biển ở huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau
Authors: Nguyễn, Hứu Tâm
Dương, Hạt Điều
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu tình hình sản xuất và tiêu thụ cua ở huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau. Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ nuôi cua biển. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận cua biển. Đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ cua biển huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.
Description: 71 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6854
ISSN: B1403088
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.