Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6885
Title: Hai năm nhìn lại quá trình thực thi nghĩa vụ thành viên Công ước Chống tra tấn của Việt Nam
Authors: Nguyễn, Ngọc Anh
Keywords: Công ước chống tra tấn
Quyền con người
Việt Nam
Thực thi nghĩa vụ thành viên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Pháp luật về Quyền con người;Số 01 .- Tr.63-68
Abstract: Bài viết phân tích những nỗ lực của Việt Nam trong hai năm đầu thực thi nghĩa vụ thành viên Công ước chống tra tấn, từ đó kiến nghị những biện pháp nhằm tiếp tục triển khai, thực thi hiệu quả, toàn diện Công ước chống tra tấn phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6885
Appears in Collections:Pháp luật về Quyền con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.94 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.