Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6899
Title: Thực hiện quyền con người theo tinh thần đại hội lần thứ XII của Đảng, góp phần phát triển xã hội bền vững
Authors: Nguyễn, Chí Dũng
Keywords: Quyền con người
Đột phá
Đại hội lần thứ XII của Đảng
Phát triển bền vững
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Pháp luật về Quyền con người;Số 01 .- Tr.87-91
Abstract: Sau 30 năm đổi mới, chuyển sang kinh tế thị trường, Việt Nam đã chuyển vào bước ngoặc phát triển mới. Để phát triển, phải tiếp tục có những đột phá. Khâu đột phá quan trọng trong thời kỳ mới là cải cách thể chế; trong đó việc phát huy nhân tố con người, đảm bảo quyền con người đóng vai trò then chốt. Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định rằng, để phát huy dân chủ, cần củng cố và tăng cường quyền con người trong hệ thống pháp luật và trong việc tổ chức, chỉ đạo, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội. Thực hiện đầy đủ hơn quyền con người, có thể coi là chìa khóa thúc đẩy sự phát triển xã hội, hướng xã hội đến phát triển bền vững. Đây là nhân tố có tính then chốt, tiếp tục tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước mà Đại hội lần thứ XII của Đảng đã xác định.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6899
Appears in Collections:Pháp luật về Quyền con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.11 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.