Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/693
Title: Mua sắm công bền vững: xu hướng trên thế giới và thực tiễn ở Việt Nam
Authors: Bùi, Văn Phú
Keywords: Mua sắm công
Phát triển bền vững
Thế giới
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 1 .- Tr.60-62
Abstract: Trong bối cảnh nền kinh tế đang tiến hành quá trình tái cơ cấu hướng tới phát triển bền vững, ứng dụng mua sắm công bền vững (MSCBV) sẽ góp phần nâng cao chất lượng, sản suất, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên, an ninh và bình đẳng trong xã hội. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện MSCBV và cần có biện pháp để khắc phục.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/693
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_271.37 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.