Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6958
Title: Mô hình quản lý sự phát triển xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn, Quang Thuấn
Keywords: Phát triển xã hội
Quản lý phát triển xã hội
Quản trị quốc gia
Chính sách phát triển
Phát triển xã hội Việt Nam
Quản lý phát triển xã hội Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 04 .-Tr.03-16
Abstract: Bài viết luận giải những nội hàm của quản lý xã hội nhằm thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; trên cơ sở đó đề xuất các hành động chính sách quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6958
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.41 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.232.133.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.