Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69685
Nhan đề: Degradation of chlorobenzene and 2-chlorotoluene by immobilized bacteria strains Comamonas testosterone KT5 and Bacillus subtilis DKT
Tác giả: Ha, Danh Duc
Nguyen, Thi Oanh
Từ khoá: Bacillus subtilis DKT
Comamonas testosterone KT5
Chlorobenzenes
Chlorotoluenes
Degradation
Immobilized cells
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Sinh học;Vol. 41, No.04 .- P.131-138
Tóm tắt: Chlorobenzenes and chlorotoluenes have been used to produce a number of industrial products. They are toxic and widely detected in environments due to human contributory negligence. In this article, the mixed culture of a toluenes-degrading bacterial strain, Comamonas testosterone KT5 (a Gram-positive, catalase-positive bacterium) and a chlorobenzenes-degrading bacterial strain, Bacillus subtilis DKT (a Gram-negative soil bacterium) effectively degraded both chemical compounds co-contaminating in liquid media. In addition, the degradations of mixed compounds by biofilm, bacteria immobilized in polyurethane foam (PUF) and alginate were determined. The results showed that the degradation of both compounds by cells in alginate was significantly higher than that by suspended cells. Moreover, cells immobilized in these materials showed lower adverse effects than those of non-immobilized cells for long-term storage. For examples, the degradation rates for chlorobenzine and 2-chlorotolucne by resting cells reduced by 39.5% and 37.3% after storage for 4 months at 4°C, while the degradation rates by immobilized cells decreased by from 16.3% to 19.8% respectively.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69685
ISSN: 0866-7160
Bộ sưu tập: Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.241.39


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.