Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69930
Nhan đề: Kinh nghiệm quốc tế về phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý
Tác giả: Thảo Nguyên
Từ khoá: Kinh nghiệm quốc tế
Phát triển hạ tầng
Dữ liệu không gian địa lý
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 04 .- Tr.53-54
Tóm tắt: Trong những năm qua, công nghệ thông tin có những bước phát triển mạnh mẽ, ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của lĩnh vực đo đạc và bản đồ (ĐĐ&BĐ). Các tổ chức quốc tế, khu vực và quốc gia trên thế giới đã triển khai các chương trình nghị sự cho sự phát triển và thúc đẩy thông tin không gian địa lý để giải quyết những thách thức về phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69930
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
820.25 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.