Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70069
Title: Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù đỊch xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong văn học
Authors: Phạm, Duy Nghĩa
Keywords: Đấu tranh chống các quan điểm sai trái
Thù địch xuyên tạc
Phủ nhận tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong văn học
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 02 .- Tr.37-41
Abstract: Để đẩy mạnh đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, cần nắm vững tư liệu về thân thế, sự nghiệp, quá trình hoạt động, trước tác và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh một cách hệ thống, toàn diện để hiểu biết sâu về cuộc đời cách mạng của Người. Bên cạnh đó, cần nắm vững hệ thống văn bản, quan điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương về văn hóa, văn học nghệ thuật; đồng thời, có những hiểu biết về văn hóa, văn học, sử học và tri thức về các ngành khoa học xã hội nhân văn khác. Hoạt động đấu tranh cần có sự kết hợp hài hòa giữa "chống" và "xây", giữa đấu tranh trực diện và đấu tranh gián tiếp trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng. Trong lĩnh vực văn học, việc tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ và nhân dân cũng cần tiếp tục được tiến hành với hai hình thức: nghiên cứu và quảng bá sâu rộng các tác phẩm của Hồ Chí Minh; thúc đẩy hoạt động sáng tác về Hồ Chí Minh, làm sáng rõ tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người qua tác phẩm của các văn nghệ sĩ. Bảo vệ tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là bảo vệ chân lý và sự thật, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Do vậy, đây là công việc vừa cấp thiết, vừa lâu dài.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70069
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.