Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7012
Title: Giải pháp chuyển đổi các mô hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Châu Phú tỉnh An Giang
Authors: Võ, Văn Dứt
Lý, Thanh Xuyên
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu chuyển đổi các mô hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Châu Phú tỉnh An Giang. Từ đó, đề xuất các giải pháp để định hướng chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững của Huyện.
Description: 208 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7012
ISSN: B1502666
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.87 MBAdobe PDF
Your IP: 52.91.0.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.