Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7012
Nhan đề: Giải pháp chuyển đổi các mô hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Châu Phú tỉnh An Giang
Tác giả: Võ, Văn Dứt
Lý, Thanh Xuyên
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu chuyển đổi các mô hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Châu Phú tỉnh An Giang. Từ đó, đề xuất các giải pháp để định hướng chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững của Huyện.
Mô tả: 208 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7012
ISSN: B1502666
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.87 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.