Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71221
Title: Một số nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về môi trường học tập môn giáo dục quốc phòng – an ninh của sinh viên tại cơ sở 1 trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Lê, Thị Hương
Keywords: Môi trường học tập
Hài lòng
Trường Đại học
An ninh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh;Số 43B - Tr.66-77
Abstract: Đề tài xem xét thực trạng sự hài lòng về môi trƣờng học tập môn giáo dục Quốc phòng – An ninh của sinh viên tại cơ sở 1 trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí minh. Đề tài thực hiện trên 291 sinh viên. Kết quả cho thấy 5 nhân tố tác động đến sự hài lòng: Nơi học tập; cơ sở vật chất; chất lượng giảng viên; chương trình đào tạo; quản lí và đánh giá kết quả học tập của giảng viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71221
ISSN: 2525-2267
Appears in Collections:Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.