Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7134
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần mía đường Cần Thơ (CASUCO)
Authors: Đặng, Thị Ánh Dương
Bùi, Kim Chi
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018, từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.
Description: 63 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7134
ISSN: B1502223
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.145.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.