Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7217
Title: Chính sách của Đảng và Nhà nước về chức năng sinh sản của gia đình từ năm 1986 đến nay
Authors: Phạm, Quốc Nhật
Keywords: Dân số
Kế hoạch hóa gia đình
Gia đình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu gia đình và Giới;Số 2 .- Tr.23-31
Abstract: Bài viết tổng quan và phân tích các chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến chức năng sinh sản của gia đình từ năm 1986 đến nay. Kết quả cho thấy việc chuyển hướng từ mục tiêu dân số và kế hoạch hóa gia đình sang dân số phát triển là hướng đi kịp thời của Đảng và Nhà nước trong quản lý và điều hành chính sách nhằm hỗ trợ gia đình thực hiện chức năng sinh sản. Tuy nhiên, cũng cần có những giải pháp đồng bộ, trong đó cân nhắc việc gắn các vấn đề dân số, trẻ em, bình đẳng giới và gia đình thành một thể thống nhất để gia đình phát huy được đầy đủ chức năng, đóng góp cho sự ổn định và phát triển của xã hội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7217
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_493.25 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.