Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7224
Title: Đánh giá tác động các lựa chọn đối phó rủi ro ảnh hưởng đến thu nhập của hộ nông dân tại tỉnh Kiên Giang
Authors: Nguyễn, Tuấn Kiệt
Trần, Trà My
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thái độ đối với rủi ro của hộ nông dân tại tỉnh Kiên Giang. Phân tích thái độ đối với rủi ro ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ tại tỉnh Kiên Giang. Đánh giá tác động các lựa chọn ứng phó rủi ro ảnh hưởng đến thu nhập của hộ nông dân tại tỉnh Kiên Giang. Đề xuất một số biện pháp giúp nông dân nâng cao khả năng ứng phó rủi ro trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Kiên Giang.
Description: 59 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7224
ISSN: B1507638
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.