Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72325
Title: Tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ điện, tỷ lệ đô thị hóa và dấu chân sinh thái: Thực nghiệm ở các nước ASEAN
Authors: Bùi, Hoàng Ngọc
Nguyễn, Hữu Khôi
Cảnh, Chí Hoàng
Nguyễn, Tiến Long
Bùi, Thành Khoa
Keywords: ASEAN
Dấu chân sinh thái
Đô thị hóa
Tăng trưởng kinh tế
Tiêu thụ điện
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 08 .- Tr.5-24
Abstract: Mục đích của nghiên cứu này là phân tích tác động của tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ điện và tỷ lệ đô thị hóa đến dấu chân sinh thái ở các nước ASEAN trong giai đoạn 1981-2016. Nghiên cứu ứng dụng ba mô hình ước lượng cho dữ liệu bảng gồm: Mean Group (MG), Pooled Mean Group (PMG) và Dynamic Fixed Effects (DFE). Kết quả kiểm định lựa chọn mô hình thấy mô hình PMG là phù hợp nhất. Theo đó, tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ đô thị hóa có tác động tích cực đến dấu chân sinh thái cả trong ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, kết quả thực nghiệm cũng chỉ ra tiêu thụ điện không tác động đến dấu chân sinh thái trong ngắn hạn, nhưng có tác động tiêu cực trong dài hạn. Hàm ý quan trọng được rút ra từ kết quả của nghiên cứu là các nhà hoạch định chính sách cần đánh giá toàn diện các tác động của những chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đối với môi trường tự nhiên, nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72325
ISSN: 2615-9104
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.217.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.