Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72596
Title: Chiến lược khu vực văn hóa của Trung Quốc trong Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng
Authors: Tạ, Thị Nguyệt Trang
Phạm, Chiến Thắng
Ngô, Tuấn Thắng
Keywords: Chủ nghĩa khu vực
Khu vực văn hóa
Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS)
Trung Quốc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 08 .- Tr.55-62
Abstract: Bài viết này xem xét sự tham gia của Trung Quốc vào Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) đề tìm hiểu động lực đằng sau chiến lược khu vực hóa do Trung Quốc áp dụng từ giai đoạn bắt đầu tham gia GMS tới năm 2015. Chiến lược khu vực hóa của Trung Quốc được thể hiện qua việc ủng hộ một cách tích cực đối với các chương trình hợp tác kinh tế tiểu vùng với những sự thay đổi về chính sách, hỗ trợ chính trị. Những sự thay đổi này được thực thi thông qua những thỏa thuận quản trị Tiểu vùng, thỏa thuận hợp tác trong GMS mà Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng; Động lực rõ nhất có thể đánh giá được là lợi thế cạnh tranh, nâng cao kim ngạch thương mại và xây dựng vị thế chính trị, kinh tế với các nước thuộc Tiểu vùng Mê Công.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72596
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.19 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.132.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.