Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72606
Title: Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Thanh Nhã
Keywords: Bảo vệ môi trường
Kinh tế tuần hoàn
Tái chế chất thải
Tái tạo tài nguyên
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 09 .- Tr.65-76
Abstract: Trong những năm gần đây, việc chuyển dịch từ mô hình kinh tế tuyến tính truyền thông sang kinh tế tuần hoàn - với cốt lõi là tái tạo tài nguyên và hạn chế tối đa chất thải - đang trở thành xu hướng tất yếu trên thế giới nhằm hướng đến sự phát triển bền vững. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Bài viết phân tích thực trạng triển khai kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, nhận diện những cơ hội và thách thách thức của nước ta trong phát triển kinh tế tuần hoàn, từ đó đưa ra một số gơi ý nhằm thúc đẩy việc ứng dụng mô hình kinh tế mới này trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72606
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.