Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72622
Title: Sáng kiến Vành đai và Con đường ở khu vực Mỹ La - tinh: Hiện trạng và triển vọng
Authors: Nguyễn, Văn Đáp
Keywords: Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI)
Con đường Tơ lụa trên biển
Quan hệ Trung Quốc - Mỹ La - tinh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 11 .- Tr.57-68
Abstract: Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) được Trung Quốc khởi xướng vào năm 2013 hiện đã đạt đến quy mô toàn cầu. Nhằm góp phần đánh giá đầy đủ và cập nhật về Sáng kiến Vành đai và Con đường trên thế giới, bài viết tập trung nghiên cứu việc triển khai sáng kiến này ở Mỹ La-tinh, khu vực vốn ít nhận được sự quan tâm đầy đủ khi nghiên cứu về sáng kiến này. Thông qua việc phân tích toàn diện về Sáng kiến Vành đai và Con đường tại khu vực Mỹ La-tinh, bài viết hướng đến làm sáng tỏ động cơ của Trung Quốc và Mỹ La-tinh khi triển khai/tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường; nội dung và đặc điểm của Sáng kiến tại khu vực Mỹ La-tinh trong tương quan với tổng thể sảng kiến này và so với các khu vực khác cũng như đánh giá triển vọng của Sáng kiến dựa trên các phân tích theo khung “Điểm mạnh - Điểm yếu- Cơ hội - Thách thức” (SWOT).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72622
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.173.74


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.