Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7269
Title: Thái độ của vua Tự Đức đối với nhà tư tưởng cải cách Nguyễn Trường Tộ
Authors: Lê, Thị Lan
Keywords: Tự Đức
Nguyễn Trường Tộ
Tư tưởng cải cách
Nho giáo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 6 .- Tr.67-74
Abstract: Trong bối cảnh thù trong giặc ngoài, nội bộ phân rẽ và nội lực hao kiệt những năm 1860 Nguyễn Trường Tộ đề nghị vua Tự Đức khẩn trương tiến hành cải cách toàn diện mọi lĩnh vực kinh tế, giáo dục, ngoại giao, quân sự, văn hóa, xã hội, chính trị theo mô hình phương Tây hiện đại. Nhiều ý kiến cho rằng, chính tư tưởng Nho giáo bảo thủ, lạc hậu là nguyên nhân căn bản khiến vua Tự Đực từ chối cải cách đất nước theo tư tưởng canh tân của Nguyễn Trường Tộ. Thực ra Tự Đức có thái độ trọng thị đối với tư tưởng canh tân của Nguyễn Trường Tộ, là người trọng dụng nhân tài và không hẳn là người bảo thủ, lạc hậu, không dám chấp nhận và thực hiện cải cách đất nước Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau nên tư tưởng canh tân của Nguyễn Trường Tộ đã không được triều đình nhà Nguyễn lúc đó chấp nhận.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7269
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_554.09 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.