Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7289
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp của nông hộ huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Huỳnh, Thị Tố Loan
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá thực tế chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp tại huyện Cờ Đỏ, TPCT. Xác định các yếu tố tác động đến nông hộ thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp tại huyện Cờ Đỏ, TPCT. Đề xuất giải pháp cho địa phương định hướng chuyển dịch cơ cấu lao động sang phi nông nghiệp cho huyện Cờ Đỏ, TPCT.
Description: 52 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7289
ISSN: B1502602
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.