Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7319
Title: Một số giải pháp đào tạo cán bộ công đoàn phù hợp với thực tiễn hiện nay
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Đào tạo
Công đoàn
Cán bộ công đoàn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn;Số 11 .- Tr.06-09,20
Abstract: Việt Nam đang thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế đất nước ngày càng phát triển các loại hình doanh nghiệp càng đa dạng phong phú, đội ngũ công nhân lao động có mặt trong các thành phần kinh tế. Quan hệ lao động trở nên phức tạp, các mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động ngày càng nhiều; quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động bị xâm phạm có chiều hướng ngày càng gia tăng, đó là những yêu cầu đặt ra cho tổ chức công đoàn khi thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động. Đào tạo là cách thức, biện pháp góp phần nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh cho cán bộ công đoàn khi thực hiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7319
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.17 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.