Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73206
Title: Những điểm mới trong văn kiện đại hội XIII của Đảng về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ
Authors: Phạm, Văn Linh
Keywords: Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Giáo dục và đào tạo
Khoa học và công nghệ
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 06 .- Tr.12-23
Abstract: Trong bài viết này, trên cơ sở làm rõ những kết quả và hạn chế trong phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, tác giả bài viết đã chỉ ra những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII so với các Văn kiện trước đó, đặc biệt là Văn kiện Đại hội XII, về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. Tác giả khẳng định, những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện vai trò to lớn trong định hướng phát triển đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73206
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.