Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73206
Nhan đề: Những điểm mới trong văn kiện đại hội XIII của Đảng về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ
Tác giả: Phạm, Văn Linh
Từ khoá: Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Giáo dục và đào tạo
Khoa học và công nghệ
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Số 06 .- Tr.12-23
Tóm tắt: Trong bài viết này, trên cơ sở làm rõ những kết quả và hạn chế trong phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, tác giả bài viết đã chỉ ra những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII so với các Văn kiện trước đó, đặc biệt là Văn kiện Đại hội XII, về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. Tác giả khẳng định, những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện vai trò to lớn trong định hướng phát triển đất nước.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73206
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Triết học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.