Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7323
Nhan đề: Hồ Chí Minh – Người sáng lập và xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn, Thị Huyền Trang
Từ khoá: Vai trò
Sáng lập
Xây dựng
Hồ Chí Minh
Đoàn thanh niên
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn;Số 11 .- Tr.15-20
Tóm tắt: Hồ Chí Minh là người có vai trò quan trọng với sự ra đời và phát triển của tổ chức Đoàn thanh niên ở Việt Nam. Bài viết tập trung nghiên cứu làm rõ vai trò của Hồ Chí Minh trong việc sáng lập tổ chức Đoàn và tư tưởng của Người trong công tác xây dựng cán bộ Đoàn, từ đó đặt ra một số vấn đề cần quan tâm trong hoạt động của tổ chức Đoàn giai đoạn hiện nay.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7323
ISSN: 2354-1342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học công đoàn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_6.04 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.