Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7331
Title: Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học hiện nay
Authors: Lương, Thị Lan Huệ
Keywords: Lý luận chính trị
Giàng dạy lý luận chính trị
Nâng cao chất lượng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn;Số 11 .- Tr.33-37
Abstract: Trong các trường đại học, giảng viên lý luận chính trị đang tích cực tham gia vào quá trình đào tạo nguồn lực có nền tảng kiến thức sâu rộng và có ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức tốt cho xã hội. Giảng dạy tốt các môn lý luận chính trị là góp phần phát triển năng lực, phẩm chất cũng như định hướng các giá trị chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức lối sống tích cực cho sinh viên lý luận chính trị. Trên cơ sở phân tích các yếu tố khó khăn, hạn chế nhìn từ phía người dạy (giảng viên lý luận chính trị) và người học (sinh viên khối lý luận chính trị), bài viết đề xuất một số định hướng nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7331
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.97 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.