Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73513
Nhan đề: Extraction of polysaccharide from Spirulina platensis - advantage of freeze-thaw method
Tác giả: Nguyen, Thi Dong Phuong
Le, Thi Van Anh
Le, Thi Dieu Huong
Pham, Thi My Yen
Từ khoá: Polysaccharide
Monosaccharide
Antioxidation activity
Spirulina platensis
Nutritional food
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 04(18) .- Tr.693-699
Tóm tắt: Polysaccharide is one of the key natural products that profit human living conditions. This study aimed at investigating the polysaccharide extraction from Spirulina platensis (PSP) basing on previous research on optimization of experimental conditions. As a result, the efficiency of raw PSP for four extraction methods was 8.35%, 65%. 76.9% and 85.1% for hot water, lye, ultrasound-assisted and freeze-thaw extraction method, respectively, which was higher than previously reported results. Particularly, the efficiency of pure PSP extraction was highest with 14.89% of the dry matter of raw PSP for freezing-thawing method. To determine the major compounds constructing the pure PSP, the composition of PSP monosaccharides was determined by HPLC. The result showed that major PSP monosaccharides were glucose and galactose, of which glucose composition was up to 85%. Furthermore, pure PSP showed antioxidant activity with IC₅₀ values of 373,403,276, and 258 mg/mL for hot water, lye. ultrasound-assisted, and freeze-thaw extraction method, respectively, as compared to IC₅₀ of 101.7 mg/mL for ascorbic acid as control.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73513
ISSN: 1811-4989
Bộ sưu tập: Công nghệ sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.6.58


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.