Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7372
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2013 - 2017
Authors: Lê, Long Hậu
Bùi, Phương Anh
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn 2013-2017. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp thích hợp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty bảo hiểm trong thời gian tới.
Description: 71 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7372
ISSN: B1502112
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.92.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.