Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7430
Title: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH bao bì giấy Phát Nguyên
Authors: Lê, Tín
Trần, huyền Trang
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá thực trạng của công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Bao bì giấy Phát Nguyên, từ đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.
Description: 100 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7430
ISSN: B1502048
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.92 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.30.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.