Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7456
Title: Giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về hội nhập
Authors: Vũ, Dương Huân
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Hội nhập quốc tế
Hợp tác quốc tế
Lý luận
Thực tiễn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 01 .- Tr.07-25
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều di sản lớn về đối ngoại và ngoại giao, trong đó có tư tưởng về hội nhập quốc tế. Người cho rằng hội nhập quốc tế là xu thế tất yếu của thời đại, mục đích của hội nhập quốc tế là tranh thủ ngoại lực cho cuộc đấu tranh giành độc lập. Người rất coi trọng vấn đề tập hợp lực lượng, đã phân tích các lực lượng, các nước cần đoàn kết hợp tác. Đồng thời, Hồ Chí Minh còn làm rõ những nguyên tắc đoàn kết và hợp tác quốc tế hay hội nhập quốc tế: phải trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; bình đẳng và cùng có lợi; nội lực là yếu tố quyết định thành công trong hợp tác quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại. Về quan hệ giữa ngoại lực và nội lực, Người khẳng định: thực lực của bản thân là nhân tố quyết định; và phải “dựa vào lực lượng nhân dân”. Những tư tưởng của Người về hội nhập quốc tế có giá trị lý luận to lớn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7456
ISSN: 1859-0608
Appears in Collections:Nghiên cứu Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_903.59 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.