Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7475
Title: Kiến trúc lối vào nhà ga ngầm Metro & hình thức biểu hiện trong đô thị
Authors: Ngô, Minh Vũ
Keywords: Nhà ga ngầm Metro
Kiến trúc lối vào
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 215 .- Tr.82-85
Abstract: Nhà ga ngầm là một bộ phận cấu thành của hệ thống Metro trong đô thị. Với đặc điểm công trình được đặt ngầm với các quy mô khác nhau tùy thuộc theo từng loại nhà ga, nên đây thường được xem là công trình kỹ thuật giao thông cộng kiến trúc câm/ẩn và không mặt đứng. Biểu hiện duy nhất của thể loại nhà ga kết nối với đô thị thông qua hình thức kiến trúc của các lối vào. Bên cạnh các yêu cầu đặc thù của ngành giao thông, hình thức kiến trúc lối vào có sự đa dạng trong thống nhất để thể hiện được đặc điểm của công trình nhà ga ngầm cũng như thích ứng với địa điểm xây dựng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7475
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.68 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.231.167.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.