Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75089
Nhan đề: Growth and quality characteristics of spinach (Spinacia oleraceae L.) in various substrate cultures
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương
Từ khoá: Hydroponic substrates
Spinach
Spinach quality
Yield
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Dong Thap University Journal of Science;Vol.10, No.05 .- P.55-61
Tóm tắt: The objective of this study was to evaluate the growth and quality characteristics of spinach on various substrates in a hydroponic growing system. The experiment was carried out with 4 treatments in 4 replicates, namely: (1) sponge, (2) coconut fibre, (3) mixture ratio of coconut fibre and husk ash (1:1), and (4) straw. The experimental results showed that the yield of spinach sown on both of sponge and coconut fibre were 24.6 times higher than those sown on straw substrate under the same hydroponic solution. The quality of spinach sown on the sponge substrate is also improved and get in line with the safe vegetable quality standards of the Ministry of Health.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75089
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.