Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7560
Title: Thành công từ chuỗi giá trị ở Cái Bát
Authors: Xuân Trường
Keywords: Chuỗi giá trị
Cái Bát
Tôm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thủy sản Việt Nam;Số 1 .- Tr.64-65(1)
Abstract: Thành lập năm 2013, gồm 12 thành viên với 47 ha, đến năm 2016, HTX Dịch vụ NTTS Cái Bái huyện Cái Nước tham gia Dự án "Chuỗi giá trị tôm công bằng bền vững tại Việt Nam" (viết tắt là SUSV), số thành viên HTX tăng lên 57 người và hiện tại là 127 thành viên với 430 ha đất nuôi tôm; trong đó, có 90 ha nuôi thâm canh, 10 ha nuôi bán thâm canh, còn lại là quảng canh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7560
ISSN: 0866-8043
Appears in Collections:Thủy sản Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.18 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.