Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7571
Title: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Cần Thơ công ty cổ phần Taxi Mekong
Authors: Nguyễn, Tấn Tài
Lê, Thị Diệu Hiền
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khái quát về Công ty và tình hình kinh doanh của công ty. Thực hiện kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh. Đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
Description: 108 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7571
ISSN: B1501958
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.3 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.186.117


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.