Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7580
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH MTV Co.Opmart Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Liễu
Nguyễn, Thị Hồng Gấm
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Co.opmart Cần Thơ. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty.
Description: 223 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7580
ISSN: C1600032
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.