Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/766
Title: Nhân tố tác động đến hiệu quả phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại
Authors: Trương, Thị Hồng
Nguyễn, Thị Thùy Linh
Hoàng, Hải Yến
Vũ, Thị Bích Ngọc
Keywords: Rửa tiền
Phòng chống rửa tiền
Ngân hàng thương mại
Nhân tố tác động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 1 .- Tr.12-18
Abstract: Bài viết nghiên cứu về công tác phòng chống rửa tiền và hiệu quả hoạt động phòng chống rửa tiền, phương pháp nghiên cứu, mức độ tác động của từng nhân tố đến hoạt động của phòng chống rửa tiền và kết luận về hoạt động phòng chống rửa tiền.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/766
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.94 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.232.63.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.