Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7697
Title: Phân tích hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng cam sành tại huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long
Authors: Trần, Ái Kết
Nguyễn, Thị Yến Nhi
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá hiệu quả kỹ thuật và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng cam sành tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất ra giải pháp nâng cao hiệu quả kỹ thuật nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.
Description: 50 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7697
ISSN: B1502618
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.