Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/787
Title: 10 dấu ấn tiêu biểu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2017
Authors: Pha Lê
Keywords: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đấu tư và Phát triển Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 3+4 .- Tr.84-87
Abstract: 10 dấu ấn tiêu biểu của ngân hàng thương mại cổ phần và phát triển Việt Nam năm 2017 là: Hoàn thành thắng lợi vượt trội kinh doanh, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch; Thực thi có hiệu quả chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và Chính sách tiền tệ ngân ngân hàng Nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phát triển của các địa phương; Cơ cấu lại toàn diện, hoạt động mạnh mẽ gắn với xử lý nợ xấu và nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng phục vụ khách hàng; Hoạt động bán lẻ phát triển toàn diện, vượt bậc về quy mô, hiệu quả, chất lượng; Thu nhập ròng hoạt động kinh doanh vốn và tiền tệ đạt kết quả ấn tượng; Hoạt động của khối công ty, liên doanh ổn định, tích cực với điểm nhấn kinh doanh tốt của BSC, BIC và sự ra đời của liên doanh BSL; Tiếp tục đổi mới mô thức quản trị, điều hành hệ thống; phân tích thẩm định trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; hoàn thiện các chính sách quản lý; cơ chế phân cấp ủy quyền; tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát, kiểm toán nội bộ, kiểm soát rủi ro an toàn hệ thống; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động ngân hàng; vận hành an toàn, triển khai các dự án công nghệ hỗ trợ thông suốt mọi hoạt động kinh doanh, dịch vụ ngân hàng BIDV; Hoạt động đối ngoại tạo lập những điểm nhấn tiêu biểu; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động; bồi đắp giá trị văn hóa doanh nghiệp và thực hiện tốt trách nhiệm cộng đồng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/787
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.31 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.145.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.