Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7915
Nhan đề: Kế toán khoản mục vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần cơ điện Cần Thơ
Tác giả: Trần, Quốc Dũng
Danh, Thanh Tồng
Từ khoá: Kinh tế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện công tác kế toán và phân tích khoản mục vốn bằng tiền, các khoản phải thu của Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Cần Thơ. Qua đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cũng như nâng cao công tác quản lý khoản mục vốn bằng tiền, các khoản phải thu của công ty trong thời gian tới.
Mô tả: 100 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7915
ISSN: B1402842
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.62 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.