Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7953
Title: Đánh giá nhận thức và ứng phó với rủi ro do lụt của nông dân huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Văn Ngân
Nguyễn, Thị Kim Thoa
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá nhận thức và tình hình ứng phó rủi ro do lụt của nông dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nâng cao nhận thức và các biện pháp ứng phó rủi ro do lụt phù hợp với thực trạng của địa bàn nghiên cứu.
Description: 108 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7953
ISSN: B1401784
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.66 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.