Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7981
Title: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành gạch không nung tại công ty cổ phần cảng Bình Minh
Authors: Hà, Mỹ Trang
Huỳnh, Ngọc Ánh
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạch không nung tại Công ty cổ phần Cảng Bình Minh. Phân tích biến động giá thành sản phẩm theo các khoản mục chi phí tại Công ty cổ phần Cảng Bình Minh. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, biện pháp hạ giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Cảng Bình Minh
Description: 116 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7981
ISSN: B1502005
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.88 MBAdobe PDF
Your IP: 54.85.57.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.