Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8039
Title: Trách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Authors: Lê, Phước Hương
Ngô, Ngân Trang
Keywords: Marketing
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng trách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Phân tích mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Đề xuất một số hàm ý quản trị về trách nhiệm xã hội góp phần nâng cao hiệu quả tài chính cho các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Description: 59 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8039
ISSN: B1503816
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.