Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8085
Title: Ứng dụng viễn thám Modis và landsat 8 phục vụ công tác xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Vĩnh Long năm 2017
Authors: Huỳnh, Thị Thu Hương
Danh, Thị Cẩm Loan
Keywords: Quản lý đất đai
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tỉnh Vĩnh Long đang thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành trồng trọt, đa dạng hóa cây trồng, phá thế độc canh cây lúa, tăng diện tích rau màu trên đất lúa; nâng cao chất lượng vườn cây ăn trái, đa dạng hóa cây trồng, nâng cao sử dụng tài nguyên đất đai kết hợp bảo vệ môi trường sinh thái. Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu chung nghiên cứu phương pháp quản lý và cập nhật tình hình sử dụng đất hiệu quả tại tỉnh Vĩnh Long, với các mục tiêu cụ thể như sau: Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Vĩnh Long năm 2017, đánh tiến độ thực hiện quy hoạch sử dụng đất lúa tỉnh Vĩnh Long năm 2017 so với quy hoạch sử dụng đất năm 2020, xác định khó khăn, trở ngại và đề xuất giải pháp, được tính toán dựa trên bộ ảnh viễn thám đa thời gian của vệ tinh MODIS ngày 01/01/2016 đến ngày 13/08/2017 và ảnh Landsat 8 giai đoạn 2016-2017. Phương pháp thu thập dữ liệu từ dữ liệu khảo sát điều tra, dữ liệu ảnh viễn thám MODIS và Landsat 8, dữ liệu bản đồ sử dụng đất tỉnh Vĩnh Long và bả đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Long năm 2020. Kết quả bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2017 được xây dựng với 6 hiện trạng sử dụng đất chính bao gồm: lúa, cây ăn quả, thổ cư, sông rạch, màu và lúa-màu. Kết quả tính toán độ chính xác toàn cục T= 86,98%, hệ số Kappa K=0,82. Tiến độ chuyển đổi đất lúa sang các dạng sử dụng đất khác theo quy hoạch 2020 của tỉnh được tính toán từ bản đồ kết quả giải đoán so với quy hoạch 2017 là đạt tiến độ đề ra. Đã xác định được một số khó khăn, trở ngại trong công tác quy hoạch chuyển đổi sử dụng đất và phương pháp quản lý sử dụng đất. Tuy nhiên, do những giới hạn về thời gian và chi phí trong khuôn khổ một luận văn tốt nghiệp nên việc đánh giá hiện trạng sử dụng đất còn thiếu sót. Để nâng cao độ chính xác cho kết quả thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Vĩnh Long cần có những dữ liệu bỗ trợt từ ảnh viễn thám có độ phân giải cao kết hợp công tác điều tra thực địa nhằm thu thập được nhiều số liệu thật chính xác trong thời gian phù hợp. Kết quả đề tài là cơ sở để đánh giá tình hình biến động diện tích sử dụng đất, kết hợp với 430 điểm khảo sát, điều tra thực địa để từ đó có hướng quy hoạch, đầu tư phát triển kinh tế theo tiềm năng sử dụng đất của địa phương theo quy hoạch sử dụng đất năm 2020, để đạt hiệu quả cao hơn trong tương lai.
Description: 73 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8085
Appears in Collections:Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.240.72


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.