Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/809
Title: Những kết quả đạt được trong hoạt động kiểm tra Công đoàn Ngân hàng Việt Nam năm 2017
Authors: CĐNHVN
Keywords: Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
Hoạt động kiểm tra
Năm 2017
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 2 .- Tr.58-59
Abstract: Năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ công đoàn các cấp, Ủy Ban kiểm tra (UBKT) Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã chủ động xây dựng chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra trình Ban chấp hành, Ban thường vụ phê duyệt, đồng thời triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/809
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.62 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.